w.webohrid.com
Преговори меѓу Македонија и Црна Гора за потпишување Протокол за соработка во областа на борбата против трговијата со луѓе • WebOhrid
Денеска во Министерството за внатрешни работи г-ѓа Магдалена Несторовска, Национален кординатор за борба против трговија со луѓе и илегална миграција