w.webohrid.com
Светски ден на аудиовизуелното наследство • WebOhrid
Аудио-визуелните документи, како што се филмовите, радио и телевизиските програми, се наше заедничко наследство и ги содржат основните податоци на