vtquang.com
Trần Quang Huy khởi nghiệp thành công - Võ Trọng Quang
Bạn khởi nghiệp thất bại bao nhiêu lần rồi? Bài học của bạn sau mỗi thất bại là gì? Doanh nhân Trần Quang Huy chia sẻ con đường khởi nghiệp.