vsl.edu.vn
Thăm thẳm miền Trung
Từ ngày 21/8 đến ngày 26/8/2017, sinh viên Khóa 59 – Khoa Việt Nam học & Tiếng Việt (VSL), dưới sự hướng dẫn của TS. Đặng Hoàng Giang và ThS. Nguyễn Thị Thư, đã có một chuyến đi thực tế …