vsl.edu.vn
Kinh nghiệm công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành
Diễn giả trình bày là PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi, người đã có nhiều năm công tác tại phòng Tạp chí nghiên cứu lịch sử, Viện Sử học.