vsl.edu.vn
Hội thảo Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt
Được tổ chức vào ngày 19/10/2013 tới đây, Hội thảo sẽ giới thiệu những tiếp cận mới mang tính liên ngành, có thể ứng dụng vào việc giảng dạy và biên soạn tài liệu giáo trình, gợi mở những hướng ngh…