vsl.edu.vn
Đất thiêng trong nắng lửa
Sống cùng sinh viên quốc tế để hiểu dân tộc mình, đi cùng sinh viên quốc tế để trở về nguồn cội đất nước, tôi nghĩ, cũng là một trải nghiệm mà chỉ Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt chúng tôi mới có n…