vsl.edu.vn
Bế giảng khóa học “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”
Đây là khóa thứ 3 do khoa đào tạo chính thức, được Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp chứng chỉ.