vsl.edu.vn
Hội nghị NCKH sinh viên 2013
Trong số 27 báo cáo, có thể thấy các đề tài mà sinh viên lựa chọn đã trải rộng trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, văn hóa tộc người, văn học. Nhiều đề tài nghiên cứu đã phản ánh và mang đậm …