vsl.edu.vn
Đào tạo
Các nhiệm vụ đào tạo của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt: Đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học cho sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài – những người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về đất nước…