vsl.edu.vn
Chiến lược phát triển
Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo tiếng việt và văn hoá Việt Nam cho các học viên nước ngoài, nhiệm vụ chính của Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt là đào tạo ngành Việt Nam học cho cả học viên nước ngoài và…