vocir.org
شکنجه سفید عامل بیماری روحی و روانی زندانی مسیحی!
ابراهیم فیروزی زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر بر اثر شکنجه های روحی و روانی در زندان دچار ناراحتی روحی شده است.…