vocir.org
ایران هشتمین کشور مسیحی ستیز در سال ۲۰۱۶ معرفی شد
به رسم همه ساله سازمان مسیحی درهای باز(OpenDoors) در ماه ژانویه لیستی از پنجاه کشور که مسیحیان در آنجا تحت آزار و اذیت قرار دارند ارائه میدهد،در این لیست ایران در رده هشتم و افغانستان در رده سوم …