vocir.org
پس دو سال از واقعه اسید پاشی ها ، هنوز در هاله ای از ابهام
پس از گذشت دو سال هنوز مجرمین اسید پاشی های زنجیره ای اصفهان شناسایی و دستگیر نشده اند.