vocir.org
جشن کریسمس زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان رجایی شهر
همگی در اتحاد برای آزادی ایران از چنگال حکومت اهریمنی به دعا پرداختند.