vocir.org
درآمد پناهنده سوری با چهار همسر و بیست و دو فرزند!
پناهنده سوری با چهار همسر و ۲۲ فرزند در یک سال ۳۲۰ هزار پوند دریافت کرده است!