vocir.org
اعتراف یک مرجع تقلید شیعه به موفقیت بشارت مسیحیان در فضای مجازی!
یکی از مراجع تقلید قم ضمن اظهار ترس و اعتراف به گسترش مسیحیت از طریق فضای مجازی گفته است مردم از طریق اینترنت مسیحی میشوند!…