vocir.org
شعار حمایت از خمینی و شریعت اسلامی در ایران مقابل پارلمان سوئد!+ویدئو
سر و صدای زیادی در خارج از پارلمان شنیده میشد و نمازگزاران شعار میدادند به طوری که وقتی از پنجره محل کارم بیرون را نگاه کردم تصور کردم در یکی از خیابانهای تهران هستم!…