vocir.org
افشای جذب ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی!
کار جذب ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات از طریق واحدهای مربوط به سفارتخانه ها در هر کشور انجام می شود و فقط در آمریکا این کار بعهده افراد مشخصی است،پس از آنکه فرد شناسایی شد بسته به اینکه …