vnuni.net
Trade marketing – tiếp thị tại điểm bán đối với người bán lẻ
Trade marketing (tiếp thị tại điểm bán) thường được biết đến như những hoạt động gắn liền với chiến lược phân phối của doanh nghiệp sản xuất.