vnuni.net
Quy trình triển khai phần mềm bán hàng VNUNI
Quy trình triển khai quy định yêu cầu và phương thức thực hiện đối với công việc triển khai sản phẩm phần mềm theo các hợp đồng công ty VNUNI