vnuni.net
2 phương pháp tính hệ số vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay hàng tồn kho là cách để đo lường số lần doanh nghiệp bán hàng tồn kho của mình trong một thời gian nhất định. Doanh nghiệp sử dụng vòng quay hàng tồn kho để đánh giá năng lực cạnh tranh, lợi nhuận của dự án, và đánh giá chung cho cả doanh nghiệp trong ngành.