vlichthus.nl
Schapen werken niet, ze eten en horen naar de stem van de herder
Schapen werken niet. Ze luisteren naar de herder. Door te eten in grazige weiden komt er van binnenuit iets moois en iets zicht- en tastbaars tot stand.