vietnamese247.com
Learn Vietnamese online with common Vietnamese conversation (Part 2) - Vietnamese University
[Learn Vietnamese online] You are standing at Vietnamese conversation. Vietnamese conversation below will help you learn Vietnamese online more easily. Hội thoại 6 – Common conversation Vietnamese-English 1 (In a restaurant) Thủy: “Phong, đã khá lâu rồi không gặp nhau, bạn có khỏe không?” Thủy:… Read More