vietnamese247.com
Very common Vietnamese-English phrases (Part 2) - Vietnamese University
We continue to learn more very common Vietnamese-English phrases & sentences. Our topics today include: Family (Gia đình), Hobbies (Sở thích), Jobs/Careers (Công việc, nghề nghiệp), 46 Bạn có anh chị em không? Do you have any brothers or sisters? 47 Tôi có một em… Read More