vieclamcaobang.vn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM VÀ HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019
Thực hiện công văn số 841/SLĐTBXH-LĐVL ngày 5/7/2019 về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động năm 2019 …