vieclamcaobang.vn
Tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh
Thực hiện công văn số 229/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06/3/2019 về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn, tuyển dụng lao động năm 20…