vieclamcaobang.vn
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI HUYỆN HÒA AN – CAO BẰNG
Thực hiện Công văn số: 830/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 25/7/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trườn…