vieclamcaobang.vn
Hội nghị tư vấn và tuyển dụng lao động tại huyện Thạch An
Thực hiện Công văn số: 125/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/02/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị tr…