vbsl.be
Jeugdsportfonds Louke Wouters
Jeugdsportfonds – overzicht Vlaamse baseball en softball clubs, aangesloten bij VBSL vzw, kunnen via het Jeugdsportfonds Louke Wouters subsidies bekomen voor hun jeugdwerking. Hierbij ligt he…