vastmanland.vansterpartiet.se
(V) avstyrker resa till Kina
I media förs en hätsk debatt mot Vänsterpartiet där man beskyller oss för att inte ha någon demokratisk förankring. Här hade de övriga partierna en chans att genom praktisk handling visa var man st…