vanmau.edu.vn
Viết thư cho anh trai của em
Đề bài: Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà. Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 2005 Anh Hùng yêu