vanmau.edu.vn
Tả cảnh đêm trăng mà em cho là thú vị nhất
Đề bài: Có một lần nào đó được ngắm một đêm trăng đẹp mà em cho là thú vị nhất, em hãy tả lại