vanmau.edu.vn
Suy nghĩ của em về mối quan hệ thiện ác trong cuộc sống
Đề bài: “Đừng quên Cái Ác vỗ vai cái Thiện Cả hai cùng cười đi về tương lai” (Đừng quên - Trần Nhuận Minh) Từ những câu thơ trên, nêu suy nghĩ của em về mố