vanmau.edu.vn
Nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm
Đề bài: Như một thứ a-xít vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mò