vanmau.edu.vn
Nghị luận xã hội về môn lịch sử
Đề bài: Không ít bạn trẻ hiện nay trong khi rành rẽ lịch sử các nước lại khá mù mờ về lịch sử nước nhà. Còn trong nhà trường, nhiều học sinh không mấy mặn