vanmau.edu.vn
Con vẫn chờ ba thực hiện lời hứa...
Ai cũng có được một người ba để chăm lo, để bảo vệ, để dạy ta nên người. Hầu hết đều có hạnh phúc được ở bên cạnh ba cho đến khi ba lìa đời, còn tôi thì kh