vanmau.edu.vn
Bình giảng bài thơ Thương vợ của Trấn Tế Xương
Đề bài: Bình giảng bài thơ Thương vợ của Trấn Tế Xương. Thơ xưa viết về người vợ đã ít, mà viết về người vợ