vanmau.edu.vn
Bài mẫu tham khảo cuộc thi viết thư UPU 2017
Đề bài của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 – năm 2017 như sau: “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng Thư ký mới của Liên hợp quốc; vấn đề toàn c