valvrareteam.com
Tập 1 - Mở Đầu
THÔNG BÁO Tham gia Diễn đàn Valvrare Team Mở Đầu Có thêm nhiều hơn một tài năng, còn nguy hiểm hơn so với ít đi một tài năng – Nietzche. Nhân vật: Boku (Tôi – Người kể chuyện) —— Người đi kèm của Kunagisa Tomo. “Không phải là những người chủ tâm, coi người khác làm đá đặt chân một cách có ý thức, thật đáng sợ hay sao?” Chắc là vậy. Thực ra tôi cho rằng những người không chủ tâm, dẫm đạp người khác một cách vô thức, và những người dùng lòng tốt hay chính nghĩa