vaa.com.vn
Xử lý trường hợp viết sai mã nội dung kinh tế khi nộp thuế
Việc viết sai mã nội dung kinh tế khi nộp thuế vào ngân sách nhà nước thường ít xảy ra, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những ngoại lệ. Và một ngày đẹp trời