vaa.com.vn
Lương tối thiểu vùng 2019 | Mức lương tối thiểu vùng năm 2019
Lương tối thiểu vùng 2019, tính theo các vùng quy định, mỗi lao động được tăng thêm từ 160.000-200.000 đồng/tháng so với lương tối thiểu vùng 2018