vaa.com.vn
Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng | gửi tờ khai qua mạng
Kê khai thuế qua mạng đang trở thành bắt buộc. Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng, còn gọi là gửi tờ khai qua mạng.