usafaikidonews.com
USAF Shihan
USAF Shihan (updated 2/1/2018) Yoshimitsu Yamada Shihan, New York Aikikai Akira Tohei Shihan, Midwest Aikido Center, In Memoriam Mitsunari Kanai Shihan, New…