unwritten.kasraeian.com
بر روی زمین
بنگر که کنون چه بی حکمت گرد جهان می گردیم بنگر که دیروز در اوج و کنون بر روی زمین می غلتیم روزگار نیست که چنین کرده به ما خودمانیم که به باد داده ایم آن پر و بال م.فردا 1392/05/15…