unwritten.kasraeian.com
بی اهمیت
دگر چه اهمیت دارد صبح با اندیشه ی چه کسی بر خیزم و شب، در خواب گرد خانه ی که هزاران بار پرسه زنم باز هدیه ی سرد نگاه و دستانت هزاران بار در تمام بدنم رخنه کرده است باز نبودنت، در تمام لحظات نیاز تم…