unwritten.kasraeian.com
سرمای نگاه شان
سرمای نگاه مردمان شهر رو به جنون می کشد مرا راه به جایی نمی برد فریاد و گریه ام این مردمان شهر سخت تر از سنگ گشته اند روزگار پر ز سبزه و گل کجا و حال ما کجا؟ م.فردا 1390/04/14…