unwritten.kasraeian.com
جهانی نو
رویشی تازه در جسم هزاران سال مرده ام … بیدار شو که همه رفته اند باز قافله را همه را از دست داده ایم .. بیدار شو که زمان سفر آخر است تنها چند قدم دیگر و جهانی نو در من م.فردا 1390/04/28…