unwritten.kasraeian.com
تماماً برای توست
مرا چک چک اشک هایت بیدار می کند گریه ات برای چیست؟ تمام هستی ام تماماً برای تو . .. … گریه ات برای چیست؟ بوی مرده می دهم دگر صدای من برایت نا آشناست مرده ام ولی تمام هستی ام تماماً برای توست …