unwritten.kasraeian.com
چه بگویم؟
پس از صدای زنگ هزاران بار دعا بر آوردم که هیچ از شب گذشته مپرسد نمی خواهم دروغ بگویم ولی نمی خواهم بگویم درد من از دیدار هایی ست از شنیدن سخنان یست که سخت بر آتش می کشد مرا از جانب تو *** در هنگام …